Polityka Cookies i Polityka Prywatności

Polityka Prywatności i stosowania plików „cookies”

 

I.      PLIKI „COOKIES”

 

1.        Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" (tzw. „ciasteczka”), które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

2.        Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony internetowej Sklepu internetowego na urządzeniach końcowych Klientów.

3.        Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w  urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

4.        Każdy Klient może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików „cookies”. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.

5.        Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

5.1.   dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

5.2.   tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5.3.   utrzymania sesji Klienta.

6.        W ramach Sklepu internetowego stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:

6.1.   „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego;

6.2.   „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu trony internetowej itp.;

6.3.   „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.        Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym.

 

 

II.       PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.        Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Aneta Sobieska prowadząca działalność gospodarcza pod firmą: TRYTON Aneta Sobieska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul.Łódzka 65, 96-100 Skierniewice NIP 8361413420, REGON 017401450, adres poczty elektronicznej: bhp.lazy@gmail.com; numer telefonu:790-779-825.

2.        Baza danych Klientów Sklepu internetowego została zgłoszona Głównemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

3.        W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy Sprzedaży oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji tej Umowy.

4.        W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klientów ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klientów w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

5.        Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:

5.1.   imię i nazwisko;

5.2.   adres zamieszkania;

5.3.   adres poczty elektronicznej;

5.4.   adres Dostawy zamówionego Towaru jeżeli nie jest tożsamy z adresem zamieszkania,

5.5.   numer telefonu.

6.        Sprzedawca określa dane osobowe Klientów, których podanie jest niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

7.        Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego (dane eksploatacyjne):

7.1.   oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 5 niniejszego punktu;

7.2.   oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;

7.3.   informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania ze Sklepu internetowego;

7.4.   informacje o skorzystaniu przez Klienta ze Sklepu internetowego.

8.        Wypełniając obowiązek informacyjny wskazany w art. 20 ust. 1 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca informuje, że dba o bezpieczeństwo danych osobowych, o czym świadczy fakt wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy. Ponadto, połączenie ze Sklepem internetowym jest szyfrowane przy pomocy protokołu SSL.

9.        Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. Klient realizuje to uprawnienie, przesyłając stosowne oświadczenie na następujący adres e-mail Sprzedawcy: sklep@tryton-bhp.pl

10.     Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

11.     Dane osobowe są udostępniane innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży, tj.

11.1.         Inpost express spółka z o.o. ul. Malborska 130 30-624 Kraków;

11.2.         Dpd Polska Sp. Z o.o. ul. Mineralna 15 02-274 Warszawa;

11.3.         Dotpay S.A. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków.

 

 oraz innych celów wskazanych w  Regulaminie, tj. Freshmail Sp. z o.o. ul. Aleja 29 Listopada 155C 31-406 Kraków. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości oraz innym organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.

12.     Sprzedawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

13.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klient może dokonać wyboru czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług Sprzedawcy i udostępniać informacje o sobie. Podanie danych osobowych Sprzedawcy jest dobrowolną decyzją Klienta i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje Konto w całości lub części.

14.     Sprzedawca zastrzega prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności i stosowania plików „cookies” poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności i stosowania plików „cookies” na stronie internetowej Sklepu internetowego.

Przypadki, w których nasz sklep będzie przetwarzał Państwa dane osobowe

Informujemy, że przetwarzamy dane jedynie przez Państwa udostępnione, nie czerpiemy informacji o Państwa danych osobowych z innych źródeł.

Udostępnione nam dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków wyraźnie w niniejszej Polityce Ochrony Danych opisanych w szczególności, gdy przepisy prawne tego wymagają lub  wymaga tego ochrona naszego interesu.

Dane osobowe podlegające przetwarzaniu stanowią informacje przekazane w związku z zawarciem umowy kupna-sprzedaży  z naszym sklepem, w związku i rejestracją konta klienta oraz w związku z subskrypcją naszego newslettera.Tak pozyskane dane osobowe, będą przez nas przetwarzane:

a) w związku z dokonywanym w naszym sklepie, przy wykorzystaniu założonego konta klienta lub też bez zakładania takiego konta, zakupem  towarów, tzn. gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne:

(i)  do wykonania umowy, którą zawrzecie Państwo z naszym sklepem kupując towar, lub

(ii) do podjęcia przez nas,na Państwa żądanie,określonych działań, jeszcze przed zawarciem umowy kupna  (np. prośba kierowana do sklepu o przesłanie informacji o aktualnej dostępności towaru);

 

b) na podstawie Państwa dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody wyrażonej podczas zapisywania się (subskrybowania ) do naszego newslettera, - do newslettera zapisujecie się Państwo, podając adres swojej poczty elektronicznej (e-mail) oraz wyrażając j zgodę na przesyłanie na wskazany przez Państwa adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od naszego sklepu;

c) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) gdy  jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Np. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

Profilowanie

Nasz sklep nie prowadzi profilowania w rozumieniu przepisów RODO. Profilowanie to szczególna forma przetwarzania danych osobowych oznaczająca dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zasady przetwarzania danych osobowych

W celu jak najlepszej ochrony Państwa danych osobowych, podczas ich przetwarzania stosujemy następujące zasady:

Legalności i rzetelności-  tzn. przy spełnieniu przesłanek gwarantujących, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jako zasadę nadrzędną przyjmujemy zasadę poszanowania prywatnościtak,aby ingerencja w prywatność spowodowana przetwarzaniem Państwa danych osobowych  była jak najmniejsza, staramy się przy tym zapewnić jak najpełniejsze bezpieczeństwo danych osobowych,  staramy się zminimalizować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane osobowe przetwarzamy;

Przejrzystości–staramy się zapewnić pełną transparentność naszych działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pragniemy zapewnić Państwu jak najszerszą wiedzę na temat celu, zakresu i kontekstu przetwarzania danych, a także zagwarantować Państwu możliwość sprawowania kontroli nad własnymi danymi;

Ograniczonego celu- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

Minimalizacji danych- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane;

Prawidłowości–staramy się, aby przetwarzanie danych obejmowało jedynie zaktualizowane dane osobowe, w miarę możliwości niezwłoczne, podejmujemy działania w celu aktualizacji danych, staramy się podejmować wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;

Ograniczenia przechowania - przechowywane danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres zgodny z wyraźną wolą osoby, której dane dotyczą, kierujemy się  nadrzędną zasadą że dane osobowe w zasadzie nie powinny być przez nas przetwarzane, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

Integralności i policzalności - przetwarzane danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w szczególności chroniąc dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;

Rozliczalności– postępujemy zgodnie z wdrożonymi procedurami postępowania, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, prowadzimy niezbędne rejestry, dokumentację, sprawozdawczość związaną z procesami przetwarzania danych, tak aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem oraz żeby wszystkie nasze działania mające za przedmiot dane osobowe mogły podlegać weryfikacji zarówno przez Państwo, jak i specjalnie powołane do tego organy nadzorcze.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z zakupem towarów w naszym sklepie - rozwinięcie

W przypadku zakupu towarów w naszym sklepie, podanie przez Państwa danych ma charakter całkowicie dobrowolny. Musicie mieć Państwo jednak pełną świadomość tego, że w przypadku zakupu towarów za pośrednictwem naszej strony internetowej, brak podania danych osobowych w niezbędnym zakresie, uniemożliwi nam, jako sprzedawcy zawarcie i prawidłowe wykonanie umowy kupna - sprzedaży towaru. Bez podania zatem określonych danych osobowych, zawarcie umowy kupna-sprzedaży za pośrednictwem naszej strony internetowej (sklep internetowy) nie będzie w ogóle możliwe. Dane osobowe w tym przypadku przetwarzane są tylko i wyłącznie na potrzeby zrealizowania zakupu towaru i tylko w takim zakresie w jakim  jest to niezbędne do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy kupna - sprzedaży towaru.

Zawarcie umowy kupna - sprzedaży z naszym sklepem, za pośrednictwem strony internetowej, odbywa się w sposób zautomatyzowany, przy wykorzystaniu określonej procedury –„dodaj do koszyka”,

Konieczność przetwarzania danych może się także pojawić, jeszcze przed zawarciem z naszym sklepem umowy kupna - sprzedaży towaru. Będzie to  miało miejsce np. wtedy gdy wystąpicie Państwo do naszego sklepu  z zamiarem zakupu towaru i w tym celu wystosujecie Państwo do nas prośbę o przesłanie informacji o aktualnej ofercie produktowej. Nasz sklep, aby mógł odpowiedzieć na Państwa zapytanie, uprzednio będzie musiał posiadać pewne dane przez Państwa udostępnione (np. dane kontaktowe). W sytuacji, gdy z jakichkolwiek względów, ostatecznie nie dojdzie do zawarcia umowy z naszym sklepem, Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszych zasobów.

Podobnie w przypadku dokonywania zakupu w sposób tradycyjny w naszym sklepie stacjonarnym, przetwarzanie określonych danych w niektórych przypadkach będzie warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonania ustalonych warunków umowy. W przypadku, gdy wyrazicie Państwo chęć pozyskania dokumentu księgowego potwierdzającego zakup, lub też gdy wyrazicie Państwo zapotrzebowanie, aby towar został dostarczony Państwu na określony adres, pozyskanie określonych danych przez nasz sklep będzie warunkiem niezbędnym do tego, aby Państwa konkretne zapotrzebowanie w ogóle mogło zostać zrealizowane.

 Okres przechowywania danych osobowych

1.  Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy kupna-sprzedaży będą przetwarzane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, zasadniczo zatem do czasu wykonania umowy kupna-sprzedaży. Zastrzegamy jednak, że dane osobowe będą przez nas przetwarzane już po wykonaniu umowy, w zakresie uzasadnionym ze względu na ewentualny spór z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,w celu wykazania zasadności roszczeń, wniesienia ich lub prowadzenia obrony przed roszczeniami dopełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora; wszelkich postępowań sądowych, postępowań prowadzonych przez organy nadzoru lub postępowań administracyjnych, w tym stosowania się do wszelkich decyzji lub postanowień wydanych przez właściwe sądy lub organy administracyjne bądź rządowe, w zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przez mogą być przez nas przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy.

 

2.  W przypadku jednak, gdy w związku z dokonywanym zakupem w naszym sklepie, dokonacie Państwo rejestracji swojego konta klienta, dane osobowe zawarte na takim koncie będą przetwarzane do czasu, gdy nie złożycie Państwo żądania usunięcia konta klienta 

3.  W przypadku, gdy dane osobowe będą stanowiły element dowodów księgowych administratora, dane te będą przechowywane przez administratora przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawnych,  w następstwie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

4.  W każdym momencie możecie Państwo zgłosić sprzeciw, co do przetwarzania Państwa danych bądź wręcz żądać usunięcia Państwa danych.

5.  Państwa dane osobowe zgromadzone w ramach subskrypcji naszego newslettera zostaną usunięte niezwłocznie po doręczeniu nam Państwa oświadczenia o cofnięciu zgody na subskrypcję newslettera.

Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")
 

1.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a)  dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b)  osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na objęcie jej programem Newslettera, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c)  osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania ;

d)  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e)  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

 

2.  Przestaniemy przetwarzać Państwa dane niezwłocznie po otrzymaniu żądania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl